Haldus

Haldusteenus sisaldab:

· Tellija nõustamine objekti puudutavates küsimustes;
· objektide lähteandmete kontrollimine;
· objektidele hooldusraamatute täitmise korraldamine ;
· üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 1 x aastas sisaldub hinnas (ruumi üür eraldi tasuga);
· objektidele ja selle osadele hooldus- ja/või kasutusjuhendite koostamise korraldamine (vajadusel);
· objektide füüsilise säilitamise korraldamine.
· heakorratööde – puhastus- ja koristustööde, haljastuse hoolduse jne korraldamine;
· heakorratööde – sise- ja väliskoristuse kvaliteedi pidev kontroll; suveperioodil tellimisel, muru niitmine ja talveperioodil lumekoristustööde tegemise järelvalve;
· kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja materjalide ettevalmistamine;
· hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine;
· järelvalve kinnistul hooldustöid tegevate firmade üle;
· objekti kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvituselevõtmine;
· kliendi tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine ning kaasneva järelvalve tagamine, eelnevalt kooskõlastatud eelarvele;
· hooldus- ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide allakirjutamine tööde vastuvõtmisel;
· objektide perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-, vee-; ja soojasüsteemide vms) korraldamine vastavalt Lepingule;
· ülevaatuse andmete edastamine Tellijale koos oma ettepanekutega edasise tegevuskava planeerimiseks;
· mõõteseadmete taatlemise korraldamine;
· objektide (pea) mõõdikute näitude esitamine ja individuaalmõõdikute näitude kogumine ja edastamine;
· tehtud tööst aruandluse koostamine objektide kontaktisikutele viimaste nõudmisel;
· arendustööde (ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine jne.) järelvalve ja ettepanekute tegemine eraldi tasu eest;
· objektide juriidiliste küsimuste lahendamine või küsimuste edastamine küsimuse lahendamise võimatuse korral Tellijale; hallatavate objekti omaniku või haldaja poolt ja nimel kinnisvara teenindamiseks sõlmitud lepingute täitmise jälgimine; vaidluste ja eriarvamuste tekkimisel lepingute osapoolte vahendamine;
· objektide dokumentatsiooni haldamine, süstematiseerimine ja säilitamise tagamine;
· pretensioonide lahendamine või pretensiooni lahendamise võimatuse korral edastamine Tellijale.
· allhankijate toodete ja teenuste ning hinnakirjade tutvustamine Tellija klientidele;
· objektil Tellija konsulteerimine ja nõustamine;
· objektide majandusliku säilitamise korraldamine;
· muud korralduslikud tegevused, mis on kinnisvara korrashoiu tegevustena ja hea tavana ette nähtud ning mis tulenevad õigusaktidest;
· muud võimalikud ühekordsed korralduslikud tegevused, mis on seotud kinnisvara korrashoiu ja säilitamisega;
· säilitama, süstematiseerima ja arhiveerima Tööga seotud dokumentatsiooni;
· jooksvalt informeerida Tellijat Tööde tegemise käigus tekkinud probleemidest;
· interneti suhtluskeskkonnas korteriomanikega suhtlemine;
· tegelemine võlglastega KÜ nimel, tagamaks maksete laekumise.

Teenuse hind sõltuvalt majast eraldi hinnapakkumise alusel.